ทะเบียนประวัติส่วนตัว
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก :